Rätten till fälld älg och fallvilt av älg

Denna folder är en aktuell (per den 15 maj 1996) sammanfattning av Naturvårdverkets allmänna råd om rätten till fälld älg och fallvilt av älg.

De fullständiga allmänna råden finns hos länsstyrelsen, polisen, länsjaktvårdsföreningen, m.fl.

Om tveksamheter råder - kontakta någon av dessa!

Sammanfattningen innehåller:
 1. Vissa allmänna bestämmelser för älgjakt.
 2. Tabell över vem fälld älg och fallvilt av älg tillfaller.
 3. Förklaringar till siffermarkeringarna i tabellen och exempel på hur tabellen skall användas.

Allmänna bestämmelser
 • Den som påskjutit älg är skyldig att med största noggrannhet undersöka om älgen är skadad eller ej.


 • Den som skadat älg är skyldig att snaras vidta de åtgärder som behövs för att spåra och avliva djuret (se 28 § jaktlagen).


 • Den som skadat älg, vilken gått över till annans område, är skyldig att skyndsamt underrätta jakträttshavaren där eller någon annan som svarar för den marken (se 28 § jaktlagen).


 • Påskjuten älg skall avräknas från det påskjutande jaktlagetns tilldelning om spårtecknen visar att djuret är skadat. Visar eftersöket att den är oskadad behöver älgen inte avräknas.


 • Påskjuten och skadad älg behöver inte avräknas från det påskjutande jaktlagets tilldelning om djuret senare fälls på annat område och avräknas från tilldelningen där eller om annat framgår av övriga bestämmelser om rätten till fälld älg, m.m.


 • Den som i egenskap av jakträttshavare tillgodogjort sig fälld älg skall, senast två veckor efter jakttidens slut, anmäla jaktresultatet till länsstyrelsen samt inbetala älgavgift för fällda vuxna älgar.


 • Den som fällt eller anträffat älg som tillfaller staten skall snarast anmäla detta till polisen.


Förkortningar:
S = Staten
Äö = älgskötselområde
Lic.omr = registrerat A-, B eller kalvjaktsområde
Oreg.kalv = oregistrerat älgjaktsområde med fri avskjutning av kalv
jt.p = jakttid pågår
jt.p.ej = jakttid pågår ej
td.förbr. = tilldelningen är förbrukad
vill ej = vill ej tillgodogöra sig älgen.

Förutsättningar: De jaktliga förhållanden för X och Y som anges i tabellen avser vad som gäller när den påskjutna och skadade älgen faller eller fälls - inte när den påsköts! Vidare gäller tabellen endast i de fall älg har påskjutits och skadats under jakt.


Förklaring till siffermarkering i tabellen:

:1 Älgen tillfaller Y oavsett kön och ålder

:2 Älgen tillfaller Y om motsvarande djur (vuxen eller kalv) finns kvar av tilldelningen. I annat fall X om kvarvarande älgar på tilldelningen medger detta.

:3 Älgen får behållas av Y om det är en kalv. Sådan kalv behöver inte avräknas från X tilldelning.

:4 Älgkalven tillfaller Y och skall avräknas dennes licens.

:5 X är skyldig att ta hand om älgen oavsett kön och ålder.

:6 X är skyldig att ta hand om älgen. Älgen skall avräknas dennes licens. OBS! Vid "överskjutning" gäller i förekommande fall den särskilda avgiften.

S Älgen tillfaller staten. Anmälan om sådan älg skall snarast göras till polisen.

Exempel till ledning för tabellens användning:
 1. X jagar på B-licens. Han påskjuter en älg som skadad går över till Y:s mark.

  Y - som jagar på A-licens - fäller älgen första dagen efter jakttidens utgång för B-licenser. Y:s tilldelning är ej förbrukad. Han förklarar att han önskar behålla djuret.

  Svaret finns angivet vid markeringen * i tabellen.

 2. X jagar på kalvområde. Han påskjuter en kalv som skadad går in på Y:s mark.

  Y - som jagar på B-licens - fäller kalven under den jakttid som gäller för honom, men först dagen efter det att jakttiden utgått för kalvområden. Y:s tilldelning är ej förbrukad men han vill inte ha en kalv utan önskar fortsätta jakten i förhoppning att kunna fälla en vuxen älg. Han avstår således från kalven.

  Svaret finns angivet vid markeringen ** i tabellen.Rätten till fälld älg och fallvilt av älg i några andra fall
Tidigare under pågående jakttid påskjuten och skadad älg som
återfinns under uppehåll i pågående jakttid.
Älgen tillfaller jakträttshavaren på licensområdet och avräknas från hans tilldelning.

Vuxen älg som påskjuts och skadats under tillåten tid men som återfinns först då endast kalvjakt är tillåten. Älgen tillfaller i första hand jakträttshavaren på det område där den fällts, i andra hand jakträttshavaren på det område där den först påsköts. Avräkning skall alltid ske.

Älg som skadats av annan orsak än genom påskjutning. Älgen tillfaller jakträttshavaren eller jakträttshavarna utan avräkning och utan att älgavgift behöver erläggas. Anmälan skall alltid göras skyndsamt till polisen. Fördelningen av sådan älg sker så att halva älgen tillfäller jakträttshavaren eller jakträttshavarna där djuret påträffades. Den andra halvan tillfaller jakträttshavaren eller jakträttshavarna där djuret slutligen föll eller fälldes.


OBS! I övriga fall och om tveksamhet föreligger: kontakta länsstyrelsen, polisen eller länsjaktvårdsföreningen.

"Överskjutning" Om fler älgar fällts än vad som följer av licensen får älgen behållas, i vissa fall, mot erläggande av en särskild avgift. Avgiftens storlek är 7.000 kronor för vuxen älg och 3.000 kronor för kalv. Vid överskjutning skall polisen alltid underrättas om det inträffade.

För ytterligare information beställ:

Naturvårdsverkets Allmänna Råd 96:2 "Rätten till fälld älg och fallvilt av älg".

Beställningsnummer är 620-0092-6. Publikationen kan beställas från Naturvårdsverket.