Presentation

Kolmårdens Älg och Kronskötselområde tillskapas år 2003 för att förvalta viltstammarna i norra Östergötland. Området består av ca 130 000 hektar varav Holmen äger ca 60 000 ha.


Mål

Det övergripande målet för området är att ta ansvar för och förvalta en gemensam klövviltstam i syfte skapa en långsiktig balans mellan skogsbruk och klövvilt.


Policy

Områdets arbete skall präglas av lokalt engagemang och anpassas till lokala variationer i viltstammarnas utbredning och numerär. Lokalt medbestämmande uppnås genom att viltskötselområdet indelas i 15 olika delområden. Varje delområde skall arbeta fram en lokal viltskötselplan i syfte att nå viltskötselområdets gemensamt uppsatta mål.


Organisation

Området administreras av Holmen Skog AB och övergripande beslut fattas av en styrgrupp bestående av representanter från delområden.