Jakten i Holmen Skog

Denna text innehåller allmänna riktlinjer för jakten inom Holmen Skog. Uppgifter om priser och andra lokala bestämmelser får du hos respektive skogsregion. Holmen Skog stödjer rekryteringen av unga jägare, och lämnar en särskild rabatt för jägare som är 25 år eller yngre.Att vara jägare på Holmen-mark

Att jaga är för många ett sätt att leva. I jakten förenas det nedärvda och ursprungliga i människan med naturupplevelser av högsta rang. Under jakten skärps sinnena till det ytterta. Människan blir en påtaglig del av naturen, underkastad dess eviga princip på liv och död, att jaga eller jagas.

Att vara jägare ställer stora krav på omdöme. Av dig som jagar på våra marker kräver vi därför att du noga gör dig förtrogen med de regler som gäller för jakten inom Holmen Skog. Och vi kräver att du följer de bestämmelser om avskjutning som du fortlöpande kommer att få.

Jakten är en integrerad del av skogarnas förvaltning och skall bedrivas så att Holmens långsiktiga mål gagnas. Jakten skall syfta till att utveckla och bibehålla en artrik och rätt sammansatt viltstam utan menlig inverkan på skogens produktion och kvalitet.Så fördelas jägarplatserna

Varje skogsregion inom Holmen Skog har ansvar för att tillsätta ett lämpligt antal jägare. Utgångspunkten är jaktområdets storlek och produktionsförmåga. Målet är att tillskapa jaktområden med en jägartillsättning som ger utrymme för såväl givande jaktupplevelser som produktionsanpassad avskjutning.

Vid tillsättningen av jägarplatserna tillämpas följande turordning
 1. Anställda i Holmen Skog.
 2. Övriga Holmen-anställda, Holmen Skog-pensionärer, fast engagerade skogsmaskinentreprenörer och deras fast anställda som jobbar åt Holmen Skog.
 3. Virkesleverantörer, andra samarbetspartners, ortsbor med flera.
 4. Övriga.
Gästjakt och korttidsjakt
Enligt lokala bestämmelser inom var och en av Holmen Skogs regioner.Upplåtelseformer

Jaktkort
Gäller för ett specifierat område under en jaktsäsong. Jaktkort är personligt och avser småvilt inklusive rådjur och dovvilt. Kortet ger också rätt att jaga lodjur enligt regler utfärdade av ansvariga myndigheter.
Du som löser jaktkort får jaga småvilt utan ensamrätt, enskilt eller i lag allt efter de lokala bestämmelserna.
Inga fällavgifter. Jaktkort löses och betalas före jaktsäsongens början.

Jakttillstånd
Innebär rätt att på ett specificerat område jaga högvilt. Gäller ett år. Jakttillstånd är den normala upplåtelseformen på Holmen-mark.
Med jakttillstånd får du jaga högvilt. Tilldelning av ett specifierat antal djur sker varje år. Som högvilt räknas älg och kronvilt. Även björn får jagas enligt regler utfärdade av ansvarig myndighet.
Jakttillstånd betalas i efterskott. Priset är relaterat till antalet fällda djur.

Avtal om jaktupplåtelse
Jaktupplåtelser omfattar i regel mindre eller dåligt arronderade marker. Ofta samordnas jakten med den på intilliggande marker. Jakt kan upplåtas både till enskilda personer och till jaktlag som utgör juridiska personer. Jakträttshavaren har inte rätt att ansöka om bildande av älgskötselområde eller i annat avseende företräda markägaren utan Holmen Skogs medgivande. Ersättning för upplåtelsen erläggs före jaktsäsongens början.

Viltvårdsområden
Där Holmens marker är små eller splittrade kan de anslutas till viltvårdsområden.
Som jägare i viltvårdsområde jagar du tillsammans med andra markägare och medlemmar i viltvårdsområdet.
Avgiften erlägges vanligen före jaktsäsongens början.

Representationsjakt
Representationsjakten har stor betydelse för Holmen Skogs relationer till virkesleverantörer, kunder och andra intressenter. Därför finns vissa områden helt eller delvis avsatta för representationsjakt. Lokala regler gäller för varje område.Allmänna jaktregler

Det är viktigt att jakten inom Holmen sker inom ramen för gällande lagstiftning. Jaktbrott skall alltid rapporteras till polis eller skogsansvarig.

Nordiska jaktregler:
 1. Var aktsam om viltet och naturen.
 2. Fäll inte mer vilt än viltstammarna tål.
 3. Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
 4. Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
 5. Gör din del av viltvårdsarbetet.
 6. Var noga med säkerheten under jakten.
 7. Förbättra och upprätthåll dina kunskaper och färdigheter om vilt och jakt.
 8. Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
 9. Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannarna.
 10. Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten.
För egen och jaktkamraternas säkerhet skall:
 • Jaktledare alltid vara utsedd där jakten bedrivs i jaktlag.
 • Vapen vara i bästa skick och ammunitionen vara den rätta.
 • Skjutskickligheten vara tränad och befäst. Den som jagar högvilt med jakttillstånd skall varje år avlägga prov med det egna älgvapnet - kravet är minst bronsskytte.
Holmen ställer särskilda krav på:
 • Att viltstammarna inte tillåts växa så att oacceptabla skador uppstår på den växande skogen (se nedan).
 • Att jägare med särskilt intresse för småviltjakt kan jaga också under älgjaktstiden.
 • Att tränade och väl fungerande eftersökshundar alltid finns till hands vid jakt.
Viltskador på tallungskog mäts idag främst som tekniska stamskador, det vill säga toppskottsbete, stambrott eller barkgnag. För att ett tillräckligt antal oskadade träd skall finnas kvar när beståndet inte längre kan betas av vilt krävs att de årliga skadorna begränsas.

Holmen Skogs mål är att andelen huvudstammar av tall med färsk toppskottsbetning, stambrott eller barkgnag orsakade av klövvilt årligen inte skall överstiga 5 procent inom merparten av tallungskogarna.

Holmen Skog är certifierat enligt den internationella miljöstandarden FSC. Denna standard kräver bland annat att stammarna av klövvilt skall hållas på sådana nivåer att skadorna på växande skog begränsas och att rönn, sälg och asp kan utvecklas till vuxna träd.Vilt- och faunavård

Viltstammar i balans med vad naturen och den växande skogen tål, är huvudmålet för jakten på Holmens marker. För att nå detta mål krävs kunniga och ansvarskännande jägare och väl sammansvetsade jaktlag.

Att vara jägare är inte bara att skörda av det vilt naturen producerar. Att vara jägare är att följa viltet och naturen även under icke jaktsäsong. Därför uppmuntrar vi till en aktiv vilt- och faunavård bland dem som jagar på våra marker för att öka både kompetensen hos enskilda jägare och sammanhållningen inom jaktlagen.

Vi i Holmen Skog strävar efter att skapa ett varierat, mosaikartat landskap som ger livsrum åt de arter som hör skogslandskapet till. För det intresserade jaktlaget finns flera uppgifter som ytterligare kan förbättra förutsättningarna för många arter - och minska skadorna på ungskogarna. Till exempel kan man få tillgång till marker som undantagits från skogsproduktion. Det kan röra sig om inägomarker lämpliga som viltåkrar eller bergimpediment, sjöstränder, moss- och kärrmarker och kraftledningsgator, där man kan förbättra fodertillgången och skapa trivselområden för viltet. De som jakten upplåtits till svarar för, och bekostar kortsiktiga viltvårdsåtgärder.

Som jägare i Holmen Skog är Du välkommen att diskutera vilt- och faunavårdsfrågor med den skogsregion som har ansvaret för området.