Arbetsordning


MÖTEN

Viltskötselområdets delområden ska årligen kalla jaktledarna till 1-2 möten. Vid detta möte ska områdesansvarig att ingå i styrgruppen utses och förslag till lokala mål beslutas. Jaktledarna har ansvaret för att ändringar i skötsel-planerna delges markägarna inom sitt jaktlagsområde och att ev. reservationer inkommer till styrgruppen. Möte ska hållas före ordinarie älg- och kronviltsjakt, varvid ska förekomma regler för årets jakt och tilldelning för resp. jaktlag.
Områdesansvarig kan kalla markägare och jaktledare till extra möte om en majoritet av jakträttshavarna så begär.


OMRÅDESANSVARIGAS ÅLIGGANDE

Kalla till möten. Kallelse ska ske på sätt varom beslutas i delområdet och ska vara utsänd senast en vecka före mötet. Förslag till Dagordning
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av justeringsman.
 2. Godkännande av kallelse
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av områdesansvarig, tillika att ingå i styrgruppen och en suppleant (utses på efterjaktsmötet)
 5. Anmälan om förändringar av älg- och kronhjortsskötselområdets omfattning
 6. Fråga om anslutning av nya jaktlag
 7. Fråga om älg- och kronhjortsskötselplan och lokala mål.
 8. Förslag på tilldelning av det antal djur som fastställts i älg- och kronhjortsskötselplanen till de i skötselområdet ingående jaktlagen
 9. Gemensamma regler för älg- och kronviltjakten och ev lokala regler
 10. Praktiskt viltvårdsarbete, inventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
 11. Beslut om avgifter för att täcka delområdets gemensamma kostnader.
 12. Övriga frågor.

STYRGRUPP

Styrgrupp består av utsedda delområdesansvariga (en ledamot från vardera delområde). Vid styrgruppens möten skall ordförande, sekreterare samt protokolljusterare utses. Beslutsprotokoll skall föras.

Styrgruppen skall sammanträda 1-2 gånger årligen.

Styrgruppen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Det åligger styrgruppen att:
OMRÅDESANSVARIGA

Det åligger områdesansvarig att:
FÖRESKRIFTER FÖR JAKTEN
 1. Jakten inom viltskötselområdet bedrivs i resp. jaktlag. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande lag.
 2. Jaktledare ska utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens (registreringsansvarig) skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget (se jaktkungörelsen)
 3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrgruppen fortlöpande och om möjligt senast den 31 december anmäla förändringar i markinnehav som föranleder ny registrering av älg- resp kronhjortsskötsel-området
 4. Jaktledare ska fortlöpande under jaktperioden rapportera jaktresultatetet. Fällavgifter ska inbetalas enligt den ordning som överenskommits.
 5. Det ankommer på jaktlagen att medverka i älgobsinventeringen på sätt som årligen beslutas
 6. Det ankommer på styrgruppen att besluta om hantering vid överskjutning och ev jakt under tiden 16 augusti till andra måndagen i oktober.

ANSLUTNING TILL VILTSKÖTSELOMRÅDET

Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till viltskötselområdet kan när som helst framföra detta till områdesansvarig eller registreringsansvarig som vidarebefordrar med eget yttrande till styrgruppen som har att fatta beslut. Nya jaktlag är medlemmar den dag registreringsbeslut föreligger.


UTTRÄDE UR VILTSKÖTSELOMRÅDE

Jaktlag som önskar utträda ur området ska senast 31 december anmäla detta till styrgruppen. Utträdet gäller då registreringsbeslut föreligger.


UTESLUTNING UR VILTSKÖTSELOMRÅDET

Styrgruppen kan besluta om uteslutning av jaktlag som överträder grundläggande bestämmelser för skötsel- området eller bryter mot författning avseende vilt, jakt och vapen. Uteslutas kan även jaktlag som visat betydande brist på vilja till samarbete.


ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN

Beslut om ändring av denna arbetsordning fattas av styrgruppen.


UPPLÖSNING AV VILTSKÖTSELOMRÅDET

Beslut om upplösning av viltskötselområdet kan fattas av markägarna. Om viltskötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut krävs att beslutet fattas av minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid markägarmötet avgivna röster. Viltskötselområdet upplöses automatiskt om så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för älg- resp kronhjortsskötselområde. Vid upplösning skall behållna tillgångar förfaras på sätt som beslutas av mötet.