Aktuellt i Sankt Anna ÄSO

« Tillbaka


Färdigt med tjur. - 2017-11-02

Hej

Två tjurar fälldes samma dag när det var en kvar så nu är det inte tillåtet att fälla fler tjurar.
Det betyder att det ska fällas ett hondjur färre än vad som ligger i tilldelningen.
Mvh Nicklas L


Tillstånd rörlig belysning - 2017-10-29

Hej
Vi har nu fått klart med beslut om rörlig belysning för Sankt Anna ÄSO.

Tillstånd till användning av ficklampa eller annan liknande rörlig
belysning vid skyddsjakt efter vildsvin
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen meddelar er, med stöd av 15a § jaktförordningen (1987:905), tillstånd att
använda ficklampa eller annan liknade rörlig belysning vid jakt efter vildsvin. Tillståndet
gäller på marker registrerad i Sankt Annas Älgskötselområde (Ä-05-82-10-067), för att
förebygga skador.
Länsstyrelsen avslår ansökan i den del som avser tiden från den 1 november 2020 till den 31
december 2030.
Villkor för tillståndet
Tillståndet gäller till och med den 31 oktober 2020 med följande villkor:
1. Tillståndet att använda rörlig belysning får nyttjas av tillståndshavarna och de utsedda
skyttar som är förtecknade enligt punkt 6.
2. Berörda markägare och jakträttshavare ska ha lämnat sitt tillstånd till jakten innan den
påbörjas.
3. Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
4. Jakten avser endast vildsvin som befinner sig på jordbruksmark eller i direkt anslutning
till mark där de orsakar skador i jordbruksgrödor och på vallar.
5. Jakt med stöd av detta tillstånd får inte bedrivas i anslutning till utlagt foder (åtel) och
foder får inte läggas ut på den skadedrabbade marken.
6. En förteckning över utsedda skyttar (enligt punkt 1) ska föras vid varje jakttillfälle. Vid
begäran ska uppgifter om utsedda skyttar vid varje jakttillfälle kunna lämnas till
Länsstyrelsen och Polisen.
7. Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och
den rekreationssökande allmänheten.
8. Att jakten inte sker inom områden med särskilda bestämmelser till skydd för djurlivet
utan att Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har lämnat sitt medgivande.
10. Senast den 15 november årligen (2018-2020) ska ni till Länsstyrelsen sända in en
skriftlig rapport om det gångna årets skyddsjakt. Rapporten ska innehålla uppgift om:
a. Tidpunkt för jakten (datum och tid på dygnet)
b. Vad som fällts (djurens ålder och kön)
c. Vilken typ av belysning som använts.
d. I vilka grödor djuren fällts.

Mvh Nicklas Lindecrantz
 
Nyhetsarkiv:

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017


Sök: