Aktuellt i Sankt Anna ÄSO

« Tillbaka


Färdigt med tjur. - 2017-11-02

Hej

Två tjurar fälldes samma dag när det var en kvar så nu är det inte tillåtet att fälla fler tjurar.
Det betyder att det ska fällas ett hondjur färre än vad som ligger i tilldelningen.
Mvh Nicklas L


Tillstånd rörlig belysning - 2017-10-29

Hej
Vi har nu fått klart med beslut om rörlig belysning för Sankt Anna ÄSO.

Tillstånd till användning av ficklampa eller annan liknande rörlig
belysning vid skyddsjakt efter vildsvin
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen meddelar er, med stöd av 15a § jaktförordningen (1987:905), tillstånd att
använda ficklampa eller annan liknade rörlig belysning vid jakt efter vildsvin. Tillståndet
gäller på marker registrerad i Sankt Annas Älgskötselområde (Ä-05-82-10-067), för att
förebygga skador.
Länsstyrelsen avslår ansökan i den del som avser tiden från den 1 november 2020 till den 31
december 2030.
Villkor för tillståndet
Tillståndet gäller till och med den 31 oktober 2020 med följande villkor:
1. Tillståndet att använda rörlig belysning får nyttjas av tillståndshavarna och de utsedda
skyttar som är förtecknade enligt punkt 6.
2. Berörda markägare och jakträttshavare ska ha lämnat sitt tillstånd till jakten innan den
påbörjas.
3. Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
4. Jakten avser endast vildsvin som befinner sig på jordbruksmark eller i direkt anslutning
till mark där de orsakar skador i jordbruksgrödor och på vallar.
5. Jakt med stöd av detta tillstånd får inte bedrivas i anslutning till utlagt foder (åtel) och
foder får inte läggas ut på den skadedrabbade marken.
6. En förteckning över utsedda skyttar (enligt punkt 1) ska föras vid varje jakttillfälle. Vid
begäran ska uppgifter om utsedda skyttar vid varje jakttillfälle kunna lämnas till
Länsstyrelsen och Polisen.
7. Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrig fauna och
den rekreationssökande allmänheten.
8. Att jakten inte sker inom områden med särskilda bestämmelser till skydd för djurlivet
utan att Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har lämnat sitt medgivande.
10. Senast den 15 november årligen (2018-2020) ska ni till Länsstyrelsen sända in en
skriftlig rapport om det gångna årets skyddsjakt. Rapporten ska innehålla uppgift om:
a. Tidpunkt för jakten (datum och tid på dygnet)
b. Vad som fällts (djurens ålder och kön)
c. Vilken typ av belysning som använts.
d. I vilka grödor djuren fällts.

Mvh Nicklas Lindecrantz


Avskjutning efter kön - 2017-10-05

Hej,

Markägargruppen har beslutat från i år att tilldelning efter kön mot jaktlag gäller inte från och med jakten i år 2017.
Det betyder att jaktlag med endast en vuxen i tilldelning kan skjuta valfritt kön så länge det finns vuxna kvar av respektive kön att fälla.
Det förutsätter att totala kvoten för respektive kön ej är uppnådd

Exempel
Vi har fem tjurar att fälla när fem tjurar är fällda inträder förbud på att fälla fler tjurar, det kommer att meddelas här. Då får alla som har vuxna kvar endast fälla hondjur.
Om det blir två tjurar fällda samma dag som det endast fanns en tjur kvar är det en felmarginal som saknar större betydelse.
Samma gäller omvänt för hondjuren.
Viktigt att alla har koll på portalen innan jakt vad som är kvar av respektive kön.

Totalt gäller fortfarande att 5 tjurar och 12 hondjur ska fällas i år.

Hör av er om något är oklart, markägar representanten för respektive jaktlag ska informera om detta.

Mvh Nicklas LindecrantzJaktåret 2017/18 - 2017-09-25

Hej,
här är info om årets jakt.
Tilldelningarna är registrerade.

Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd före jaktens början och vid varje jakt tillfälle.
Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jakt deltagare om skyldigheten att följa utfärdade regler för jakten samt jaktledarens anvisningar och att förseelse häremot kan medföra straff.
Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha löst jaktkort(viltvårdsavgift)

Älgjakten.

Jaktperiod Måndagen 9 Oktober - Onsdagen 28 Februari.

Av den totala avskjutningen SKA 50-60% utgöras av kalv.
Börja med kalvskyttet omedelbart!

Fällt vilt SKALL rapporteras omgående utan dröjsmål i portalen.
Älgobs skall rapporteras i portalen under hela oktober månad.

När differentierade avskjutningen börjar 1 jan ska jaktområde skjutit fullt på tilldelade vuxna och kalv först.
Därefter gäller varannan vuxen/kalv räknat per jaktområde så länge tilldelning finns kvar.

OBS!!
Differentierade jakten på vuxna samt ev pottälgar gäller endast jaktlag med minst en vuxen i tilldelning över treårsperioden.

Registrering av ALLA fällda älgar görs på respektive jaktområde som fällt älgen även efter 1 Jan.
Alla slaktvikter SKALL registreras i portalen SENAST en vecka efter djuret fällts.

Kronhjort.

Jakten får bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten endast avse hind och årskalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

Avskjutning enl skötselplan.
Rapportera fällt vilt i portalen och till mig via telefon sms.
Begränsning av skjutbar kronhjort meddelas på portalen.

Dovhjort.

Jakttid 1 sept - 29 Februari.
1 sept - 30 sept endast hornbärande djur.
1 okt - 20 okt alla djur.
21 okt - 15 nov endast hind och kalv.
16 nov - 29 feb alla djur.
Ingen förföljande hund efter 31 jan.

Allmänt.

Förvissa er om att eftersökshund finns tillgängligt vid jakt och att alla jägare vet rutiner vid skadskjutet vilt.
Avlossa inte skott innan ni förvissat er om att det är rätt vilt ni avser att fälla.
Se till att ha kontaktinfo till grannmarker.

Eftersökshund skall kunna finnas på skottplatsen högst 2 timmar från påskjutningen i enlighet med bestämmelserna i 17 § andra stycket jaktförordningen(1987:905)

Enligt 27 § jaktlagen(1987:259) ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Om vilt har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttsinnehavaren där eller markägaren snarast underrättas, om dessa inte nås skall polismyndighet på orten underrättas istället, enligt 28 § jaktlagen.

Det åligger alla jägare att vara 100% medvetna vad som gäller vid skadeskjutning.
Jaktledaren bär här ett ansvar för att detta fungerar utan problem.

OBS.
Glöm inte att lösa jaktkort, det innebär grovt jaktbrott, fängelse upp till två år att inte ha löst jaktkort.

Ha en trevlig tid i skogen och sätt säkerheten framför allt vid jakten.

Med vänlig hälsning
Nicklas Lindecrantz
Ordförande Sankt Anna ÄSO,KSO


Kronhjort 2017 - 2017-08-18

Hej alla, för årets jakt på kronhjort gäller som tidigare år:

Jakten får bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten endast avse hind och årskalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

Avskjutning enl skötselplan.
Rapportera fällt vilt i portalen och till mig via telefon sms.
Begränsning av skjutbar kronhjort meddelas på portalen.

 
Nyhetsarkiv:

» 2011

» 2012

» 2013

» 2014

» 2015

» 2016

» 2017


Sök: